دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : اسماعیل   آذر

پست الکترونیکی : e-azar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه زبان وادبیات فارسی (کارشناسی ارشد )

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

اسماعیل آذر

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

^