دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


اسماعیل آذر

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

^